EXPOSO que pels motius següents:DEMANO que se'm doni de baixa


A DATA LÍMIT 30 D’OCTUBRE:
DEMANO la devolució de l’import del preu públic al compte corrent amb el número IBAN:


*Política sobre protecció de dades: Les dades sol·licitades són necessàries per gestionar la resolució d’aquesta tramitació i seran tractades complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas.


DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:
- DNI/NIE de l’alumne/a
- DNI/NIE del pare/mare/tutor si l’alumne/a és menor d’edat
- Documentació que justifiqui la renúncia en el cas de baixa

Adjunteu, tot seguit, la documentació:

Agregar más archivos